Metaflux tekoči aluminij

18,20  (vključno z DDV)

Metaflux tekoči aluminij je kovinski premaz v spreju iz čistega aluminija za prekrivanje trdnih površin, kot so kovine, les, plastike ipd. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux tekoči aluminij je kovinski premaz v spreju iz čistega aluminija za prekrivanje trdnih površin, kot so kovine, les, plastike ipd. Pogosto se uporablja na področju klimatskih naprav, ohišij strojev, silosov in cevovodov.

Lastnosti:

  • Visokokvaliteten premaz z ultra-finimi delci aluminija (99,5 % Al)
  • Hitro sušenje
  • Gladka končna površina
  • Električno prevoden (možno točkovno varjenje)
  • Temperaturna obstojnost: do 800 °C
  • Vsebnost: 400 ml

Opozorila

VnetljivoPozorPozor

Nevarno. Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka aromatska (CAS: 64742-95-6, EC: 265-199-0, Indeks: 649-356-00-4)
Ogljikovodiki, C7, n-alkani, izoalkani, ciklični (EC: 927-510-4)
Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan (EC: 931-254-9)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H335 Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261 Preprečiti vdihavanje razpršila.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.