Metaflux sintetično mazivo za verige

15,50  (vključno z DDV)

Metaflux sintetično mazivo za verige je primerno za za ekstremne pogoje, visoke obremenitve in visoke centrifugalne sile, npr. pri verigah motociklov. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux sintetično mazivo za verige je primerno za za ekstremne pogoje, visoke obremenitve in visoke centrifugalne sile, npr. pri verigah motociklov. Vsebnost: 400 ml.

Lastnosti:ž

  • Popolnoma sintetično mazivo za industrijske aplikacije in verige motociklov
  • Visoka adhezija in penetracijska moč
  • Kemično stabilno, ne kaplja in ne poškoduje tesnil
  • Ne vsebuje trdnih snovi in silikov
  • Brezbarven
  • 1-letna korozijska zaščita
  • Stabilen v pH območju 2,5 do 11
  • Temperaturna obstojnost: -15 do 250 °C

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), lahka, obdelana z vodikom (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9, Indeks: 649-328-00-1)
propan-2-ol (CAS: 67-63-0, EC: 200-661-7, Indeks: 603-117-00-0)
n-heksan (CAS: 110-54-3, EC: 203-777-6, Indeks: 601-037-00-0)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.