Metaflux razmaščevalec v spreju

15,20  (vključno z DDV)

Metaflux razmaščevalec v spreju je intenzivno čistilo za odstranjevanje olj in masti v delavnicah, na proizvodnjih linijah ter pred lepljenjem in barvanjem. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
Šifra: MF701500 Kategoriji: ,
metaflux

Opis

Metaflux razmaščevalec v spreju je intenzivno čistilo za odstranjevanje olj in masti v delavnicah, na proizvodnjih linijah ter pred lepljenjem in barvanjem. Posebej primerno za iščenje oljnih gorilcev, grelnih sistemov, zavor in elektronskih vezij. Vsebnost: 400 ml.

• hitro in učinkovito čiščenje brez zdravju škodljivih sestavin
• nekorozivno
• ne pušča trdnih ostankov ali madežev
• ne poškoduje gum in plastik

Opozorila

VnetljivoPozorPozor

Nevarno. Vsebuje: Ogljikovodiki, C6-C7, n-alkani, izoalkani, ciklični, < 5% n-Heksan (CAS: 64742-49-0, EC: 921-024-6)
aceton (CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2, Indeks: 606-001-00-8)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.