Metaflux Multispray

12,20  (vključno z DDV)

Metaflux Multispray je večnamenski sprej za zaščito pred korozijo, mazanje, sproščanje vijakov in preprečevanje oksidiranja električnih kontaktov. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux Multispray je večnamenski sprej za zaščito pred korozijo, mazanje, sproščanje vijakov ipd. Ne vsebuje silikona ter ne poškoduje plastičnih, gumijastih in barvanih površin. Primerno tudi za preprečevanje oksidiranja električnih kontaktov in povezav.

Temperaturna obstojnost: -50 do +120 °C
Viskoznost: 8,4 mm2/s
Vsebnost: 400 ml
Barva: Prozorna

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: Ogljikovodiki, C6, izoalkani, <5% n-heksan (EC: 931-254-9)
Ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, < 5 % n-heksana (EC: 926-605-8)
Pentan (CAS: 109-66-0, EC: 203-692-4, Indeks: 601-006-00-1)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo kot poseben odpadek.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.