Metaflux Moly sredstvo proti sprijemanju in koroziji

14,80  (vključno z DDV)

Metaflux Moly preprečuje sprijemanje, blokiranje in korozijo vijakov, jermenic, zobnikov in tesnil pri temperaturah do 1200 °C. Vsebnost 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux Moly preprečuje sprijemanje, blokiranje in korozijo vijakov, jermenic, zobnikov, tesnil in ostalega. Ne vsebuje bakra ali niklja in zato ne tvori elektrolitov. Visoko odporno na slano vodo, organska topila ter večino kislin in baz. Vsebnost: 400 ml.

Osnovne tehnične lastnosti:

Temperaturna obstojnost: -80 do +1200 °C
Maksimalni površinski pritisk: 353 MPa
Barva: siva

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: ogljikovodiki, C6-C7, izoalkani, ciklični, <5% n-heksan (EC: 926-605-8) pentan (CAS: 109-66-0, EC: 203-692-4, Indeks: 601-006-00-1)

H222 + H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH208 Vsebuje Reakcijski produkt bis(4-metilpentan-2-il)ditiofosforjeve kisline s fosforjevim oksidom, propilen oksidom in amini, C12-14-alkil (razvejani); nikelj; N,N-bis(2-etilheksil)-4-metil-1H-benzotriazol-1-metilamin; N,N-bis(2-etilheksil)-5-metil-1Hbenzotriazol-
1-metilamin. Lahko povzroči alergijski odziv.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice.
P302 + P352 PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri odstranjevalcu nevarnih ali posebnih odpadkov.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.