Metaflux mazivo s titanom

26,80  (vključno z DDV)

Metaflux mazivo s titanom preprečuje sprijemanje, obrabo in korozijo na vijačnih spojih ter neželene zvoke zaradi vibracij. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux mazivo s titanom preprečuje sprijemanje, obrabo in korozijo na vijačnih spojih ter neželene zvoke zaradi vibracij na vseh področjih industrije. Vsebnost: 400 ml.

Lastnosti:

  • Visokozmogljivo mazivo z dodatkom titana za ekstremne pogoje
  • Dobra odpornost na vodo, olja, kisline, goriva in ostale kemikalije
  • Preprečuje galvansko korozijo
  • Temperaturna odpornost: -180 do +1350 °C
  • Maksimalen površinski pritisk: 234 MPa

Opozorila

VnetljivoPozorPozor

Nevarno. Vsebuje: Nafta (zemeljsko olje), obdelana z vodikom, lahka (vsebnost benzena < 0,1%) (CAS: 64742-49-0, EC: 265-151-9)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.
P403 + P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.