Metaflux keramično sredstvo proti sprijemanju

14,00  (vključno z DDV)

Metaflux keramično sredstvo proti sprijemanju je namenjeno preprečevanju zavarjanja vijakov pri visokih pritiskih in temperaturah, predvsem pri krom-nikljevih zlitinah. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux keramično sredstvo proti sprijemanju je namenjeno preprečevanju zavarjanja vijakov pri visokih pritiskih in temperaturah, predvsem pri krom-nikljevih zlitinah. Pločevinko pretresite ter nanesite na čisto in razmaščeno površino. Barva: bela. Vsebnost: 400 ml.

  • Se ne spere z vodo ter je odporno na kisline in baze
  • Preprečuje elektro-kemično korozijo
  • Omogoča enostavno razstavljanje delov tudi po daljšem času

Temperaturna obstojnost: do 1200 °C
Maksimalni površinski pritisk: 215 MPa

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: propan-2-ol, pentan.

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P271 Uporabljati le zunaj ali v dobro prezračevanem prostoru.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.