Metaflux inox v spreju

22,00  (vključno z DDV)

Metaflux inox v spreju je kovinski premaz z visoko vsebnostjo nerjavečega jekla. Dobro se oprime vseh kovin, lesa, stekla, keramike in večine plastik. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
metaflux

Opis

Metaflux inox v spreju je kovinski premaz z visoko vsebnostjo nerjavečega jekla. Dobro se oprime vseh kovin, lesa, lepenke, stekla, keramike in večine plastik. Površinam da izgled nerjavečega jekla, ob enem pa jih zaščiti pred vremenskimi vplivi in korozijo. Pred nanosom očistite in razmastite površino. Dobro sprijetih barv in lakov ni potrebno odstraniti.

Temperaturna obstojnost: do 300 °C
Vsebnost kovin v suhem sloju: 62 %

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: aceton (CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2, Indeks: 606-001-00-8)
n-butil acetat (CAS: 123-86-4, EC: 204-658-1, Indeks: 607-025-00-1)
Ogljikovodiki, C9, aromatski (EC: 918-668-5)
Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%) (EC: 919-446-0)
Krom (CAS: 7440-47-3, EC: 231-157-5)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.