Metaflux aluminij v spreju, odporen na praske

12,40  (vključno z DDV)

Metaflux aluminij v spreju je visokokvaliteten, obrabno odporen kovinski premaz z visoko vsebnostjo aluminija (99,5 %). Dobro se oprime vseh kovinskih in ostalih gladkih površin. Nudi zaščito pred korozijo in je temperaturno odporen do 800 °C. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
Šifra: MF705200 Kategoriji: ,
metaflux

Opis

Metaflux aluminij v spreju je visokokvaliteten, obrabno odporen kovinski premaz z visoko vsebnostjo aluminija (99,5 %). Dobro se oprime vseh kovinskih in ostalih gladkih površin. Nudi zaščito pred korozijo in je temperaturno odporen do 800 °C. Vsebnost: 400 ml.

Opozorila

VnetljivoPozor

Nevarno. Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični (EC: 920-750-0)
Etil acetat (CAS: 141-78-6, EC: 205-500-4, Indeks: 607-022-00-5)

H222 + H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
EUH066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P102 Hraniti zunaj dosega otrok.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P260 Ne vdihavati hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči.
P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to
lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P501 Odstraniti vsebino/posodo kot poseben odpadek.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.