Metaflux Alu-cink sprej

16,80  (vključno z DDV)

Metaflux alu-cink sprej je hitrosušeč kovinski premaz za zaščito pred korozijo, sestavljen iz aluminija in cinka. Vsebnost: 400 ml.

Primerjaj produkte
Šifra: MF704200 Kategoriji: ,
metaflux

Opis

Metaflux alu-cink sprej je hitrosušeč kovinski premaz za zaščito pred korozijo, sestavljen iz aluminija in cinka. Vsebnost: 400 ml.

Opozorila

VnetljivoPozorPozor

Nevarno. Vsebuje: aceton (CAS: 67-64-1, EC: 200-662-2, Indeks: 606-001-00-8)
Ogljikovodiki, C9-C12, n-alkani, izoalkani, ciklični, aromatski (2-25%) (EC: 919-446-0)

H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P260 Ne vdihavati meglice/hlapov.
P262 Preprečiti stik z očmi, kožo ali oblačili.
P273 Preprečiti sproščanje v okolje.
P301 + P330 + P331 PRI ZAUŽITJU: izprati usta. NE izzvati bruhanja.
P391 Prestreči razlito tekočino.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.