Kent Patch’n’Bond Universal – univerzalna masa za popravila

22,90  (vključno z DDV)

Kent Patch’n’Bond Universal je epoksidna masa za hitra in trajna popravila različnih površin, ki jo je mogoče zmešati ročno brez dodatnih pripomočkov. Vsebnost: 117 g.

Primerjaj produkte

Opis

Kent Patch’n’Bond Universal je epoksidna masa za hitra in trajna popravila različnih površin, ki jo je mogoče zmešati ročno brez dodatnih pripomočkov. Masa je primerna tako za notranjo, kot tudi zunanjo uporabo in je dobro odporna na večino industrijskih topil in ostalih kemikalij. Ne vsebuje topil, se ne izsuši ali krči.

Pogoste aplikacije:

– popravila poškodb v lesu, keramičnih izdelkih, betonu, steklu in kovini
– idealen za na pot in obvezno orodje v vsakem kovčku z orodjem
– zapolnjevanje lukenj, razpok, nadomeščanje manjkajočih tesnil in vijakov

Osnovne tehnične lastnosti:

Barva: umazano bela
Osnova: epoksidna
Vsebnost: 117 g
Čas uporabnosti: 2-5 minut
Čas strjevanja: 60 minut (funkcionalna trdnost), 24 h (končna trdnost)
Temperaturna odpornost: -40 do +120 °C, kratkotrajno do 150 °C
Temperatura nanašanja: +10 do +25 °C

Navodila za pravilno uporabo:

1. Površini obrusite s srednje grobim brusnim papirjem.
2. Očistite, razmastite in osušite površini. Priporočamo uporabo čistila Kent Acrysol ali Kent čistila za občutljive površine.
3. Odrežite primerno količino mase.
4. Pri mešanju nestrjene mase uporabljajte rokavice. Z vlažnimi rokavicami gnetite maso 1-2 minute, dokler ni enakomerne barve. Če je gnetenje težavno, lahko maso segrejete na sobno ali rahlo višjo temperaturo.
5. Nanesite na površino v 2 minutah po pričetku mešanja ter maso pritisnite v luknje in razpoke, da dosežete dober stik s površino.
6. Za doseganje gladke površine lahko maso pred strjevanjem zgladite z navlaženim orodjem ali rokavico.
7. Odrežite odvečno maso pred začetkom strjevanja.
8. Po 60 minutah je možno brušenje, vrtanje in barvanje.

Opozorila

Pozor

Opozorilna beseda: Pozor

H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H412 Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P264 Po uporabi temeljito umiti.
P280 Nositi zaščitne rokavice / zaščito za oči.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko in mila.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P337+P313 Če draženje oči ne preneha: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Vsebuje reakcijski produkt bisfenola A epiklorohidrinske smole s povprečno molekulsko težo ≤ 700.

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.

Tehnični list

Prenesi PDF