Kent Acrysol razmastilo v pločevinki.
Kent Acrysol razmastilo v spreju.
Kent Acrysol razmastilo v pločevinki.

Kent Acrysol čistilo in razmaščevalec 500ml/1L

13,30 16,90  (vključno z DDV)

Kent Acrysol čistilo in razmaščevalec je močno industrijsko čistilo, namenjeno pripravi površine pred nanosom lepil in lepilnih trakov.

Počisti
Primerjaj produkte

Opis

Priprava površine je ključnega pomena za uspešno lepljenje. Kent Acrysol čistilo in razmaščevalec je namenjeno temeljitemu čiščenju površin pred nanosom lepil in lepilnih trakov. Posebej učinkovito je na površnah, na katerih se je že uporabljal lepilni trak ali so bile obdelane s silikonom, kar lahko bistveno zmanjša oprijem lepil. Kent Acrysol je močno industrijsko čistilo, vendar še vedno varno za uporabo na večini površin, brez da bi jih poškodovalo.

Več informacij o izdelku lahko najdete v tehničnem listu.

Navodila za pravilno uporabo:

1. Nanesite oz. napršite Kent Acrysol čistilo in razmaščevalec na površino, ki jo želite očistiti.
2. Obrišite z čisto krpo.
3. Po potrebi postopek ponovite.

Opozorilo: Če imate pomisleke glede poškodovanja površine, testirajte čistilo na manjšem skritem delu. To je še posebej pomembno pri občutljivih, plastičnih površinah in tkaninah.

Opozorila

500 ml sprej:

VnetljivoPozorSkodljivostPozor

Opozorilna besedo: Nevarno

H222-H229 Zelo lahko vnetljiv aerosol. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P211 Ne pršiti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga.
P251 Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.
P261 Ne vdihavati meglice/hlapov/razpršila.
P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P312 Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P410+P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, ciklični, ksilen

1L pločevinka:

VnetljivoPozorSkodljivostPozor

Opozorilna besedo: Nevarno

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H315 Povzroča draženje kože.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H335-H336 Lahko povzroči draženje dihalnih poti. Lahko povzroči zaspanost ali omotico.
H373 Lahko škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.
H304 Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P261 Ne vdihavati hlapov.
P301+P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika.
P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode.
P304+P340 PRI VDIHAVANJU: Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.
P403+P233 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti v tesno zaprti posodi.
P501 Vsebino/vsebnik odstranite v skladu z lokalnimi/regionalnimi/narodnimi/mednarodnimi predpisi.

Vsebuje: Ogljikovodiki, C7-C9, n-alkani, izoalkani, cikličin, reakcijska masa etilbenzena in ksilena

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Samo prijavljeni uporabniki, ki so kupili ta izdelek, lahko napišejo mnenje.

Tehnični list

Prenesi PDF